fbpx

Privacybeleid

Privacyverklaring 123muurprint

Dit is de privacyverklaring van 123muurprint en de daartoe behorende ondernemingen.

123muurprint hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 123muurprint houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken?
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming;
  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Wettelijke verplichting;
  • Vervulling van een taak van algemeen belang;
  • Behartiging van gerechtvaardigde belangen van 123muurprint of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder meer de beveiliging van gebouwen en terreinen, serviceberichten, direct marketing , klanttevredenheids- en marktonderzoek.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door 123muurprint verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst voor het muurprinten of aanverwante producten en diensten;
  • Het aangaan en uitvoeren van een arbeidsovereenkomst;
  • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten;
  • Het verzamelen en analyseren van surfgedrag voor het verbeteren van websites en het geven van op interesses gerichte informatie;
  • Het uitvoeren van klanttevredenheids- en marktonderzoek;
  • Direct marketing zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en informatie over aanverwante producten en diensten;
  • Het beveiligen van locaties met cameratoezicht;
  • Het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bij terugroepacties.

Afhankelijk van het doel verwerkt 123muurprint contactgegevens, geboortedatum, het gedrag op websites en sociale media, inloggegevens en/of camerabeelden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denk hierbij aan importeurs en fabrikanten, webanalyses, aanbieders van administratieve, communicatie en facturatiediensten, softwareleveranciers en partijen die wij inhuren voor het versturen van direct marketing.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst, politie of een toezichthouder in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Indien wij persoonsgegevens aan verwerkers in een derde land buiten de EU verstrekken, doen we dat alleen wanneer dat land volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgt of de verwerker passende waarborgen biedt.

Cookies
123muurprint gebruikt cookies voor het beheer van webstatistieken, social media en advertenties. Daarnaast worden cookies ingezet om de werking en effectiviteit van onze websites te verbeteren. Verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Social media en advertentie cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten onze websites.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
123muurprint bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doelwaarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens zijn door 123muurprint geclassificeerd op basis van de waarschijnlijkheid dat een incident zich voordoet en de ernst of impact daarvan. Deze risicoclassificatie stelt 123muurprint in staat organisatorische en technische maatregelen te treffen die een passend beveiligingsniveau garanderen. Het gaat hier om:

 • Preventieve maatregelen: voorkomen dat een dreiging leidt tot een
  beveiligingsincident;
  • Detectieve maatregelen: weten dat er een beveiligingsincident heeft
  plaatsgevonden;
  • Repressieve maatregelen: beperken van de negatieve gevolgen van het beveiligingsincident;
  • Herstelmaatregelen: verhelpen van de negatieve gevolgen;
  • Correctieve maatregelen: repareren van de gebleken tekortkomingen in de beveiliging.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij.
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen, opmerkingen en klachten
Mocht u een vraag, opmerking of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan kunt u ook contact opnemen met of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact
Als 123muurprint zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

123muurprint
Leemansweg 8

6827 BX Arnhem

Nederland

085-130 67 25
info@123muurprint.nl
Kvk: 84538589

Wijzigingen
Deze versie van de privacyverklaring is gedateerd 18 oktober 2023. 123muurprint behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.