fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

1) 123muurprint: 123muurprint, gevestigd te Arnhem.

2) Klant: degene met wie 123muurprint een overeenkomst is aangegaan.

3) Partijen: 123muurprint en de klant samen.

4) Consument: een klant die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens 123muurprint.

2) Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3) Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1) Aanbiedingen en offertes van 123muurprintzijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2) Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3) Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4) Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

1) Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt 123muurprint zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2) Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt 123muurprint slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1) Alle prijzen die 123muurprint hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en voorrijkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2) Alle prijzen die 123muurprint hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan 123muurprint te allen tijde wijzigen.

3) De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door 123muurprint vastgesteld op basis van de grootte van het te bedrukken oppervlak (m2).

4) De prijs wordt berekend volgens het gebruikelijke m2 tarief van 123muurprint, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend m2 is overeengekomen.

5) Indien partijen voor een dienstverlening door 123muurprint een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6) De 123muurprint is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

7) Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient 123muurprint de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

8) Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9) 123muurprint heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

10) Voorafgaand aan de ingang ervan zal 123muurprint prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11) De consument heeft het recht om de overeenkomst met 123muurprintop te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

1) Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is 123muurprint gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2) Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan 123muurprint.

3) De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4) Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag 123muurprint zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van 123muurprint op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6) Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door  123muurprint, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan 123muurprint te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan  123muurprint te verrekenen met een vordering op 123muurprint.

Verzekering

1) De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

* geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

* zaken van 123muurprint die bij de klant aanwezig zijn

* zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2) De klant geeft op eerste verzoek van 123muurprint de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor 123muurprint enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

1) 123muurprint voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2) 123muurprint heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3) De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4) Afbeeldingen die door de klant aan 123muurprint worden aangeboden kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. De klant is zelf verantwoordelijk dit te controleren en indien de afbeelding auteursrechtelijk beschermt is zelf de rechten te kopen / verkrijgen.

5) De minimaal vereiste resolutie is 150 DPI. Voor de beste resultaten adviseert De 123muurprint een zo groot mogelijke foto (aantal pixels) met een resolutie van 300DPI aan.

6) De minimaal vereiste hoogte van de werkruimte is 200 cm.

7) Het is mogelijk muren tot 4 meter hoog te printen, de breedte is onbeperkt.

8) Het is mogelijk vanaf 20 cm van de plint of vloer te printen tot 20 – 60 cm vanaf het plafond, afhankelijk hoe hoog het plafond is.

9) Staat er links en rechts een muur dan kan tot 10 cm vanaf de linker muur en 40 cm vanaf de rechtermuur worden geprint.

10) Om de print waterpas op de muur te printen dient de vloer vlak en waterpas te zijn.

11) De muur moet vlak zijn en recht staan en mag niet hol of bol staan.

12) Het afdrukgebied moet in goede staat zijn. Als de muur zich niet in een optimale staat bevindt raden wij de klant aan minimaal twee weken voor de komst van 123muurprint de muur te repareren, het stucwerk te impregneren en daarna minimaal 2 lagen latex aan te brengen voor het beste resultaat.

13) Net als bij iedere printer die werkt met de kleuren Cyaan, Magenta, Geel en Zwart wordt alles wat op de afbeelding wit is niet Dat wil zeggen dat het wit van de gewenste afbeelding niet op de muur wordt geprint. Oftewel als er op een gekleurde muur wordt geprint zullen alle witte delen van de gewenste print overeenkomen met de kleur van de muur. Bij gekleurde muren raden wij de klant aan om zelf een proefdruk te maken op gekleurd papier.

14) Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat 123muurprinttijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.*

*De muur moet vrij zijn van spijkers, schroeven, gaten, krassen, vocht, vet en vlekken.

* De vloer voor de muur moet minimaal tot 1 meter van de muur vrij toegankelijk, schoon, droog en stofvrij te zijn.

15) Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat 123muurprinttijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren (a €60, excl. btw) voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1)De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan 123muurprint.

2)De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3)De klant is verantwoordelijk voor het afdekken van eventuele auteursrechten die op de gewenste afbeelding rusten.

4)Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert 123muurprint de betreffende bescheiden.

5)Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door 123muurprint redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart 123muurprint tegen alle aanspraken (waaronder auteursrechten) van derden die verband houden met de door 123muurprint geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1) De klant dient een door 123muurprint geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2) Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De 123muurprint  daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na oplevering, op de hoogte te stellen.

3) De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat 123muurprint in staat is hierop adequaat te reageren.

4) De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5) Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat 123muurprint gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1) De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De 123muurprint.

2) Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De 123muurprint ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als 123muurprint een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan 123muurprint verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid 123muurprint

1) 123muurprint is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2) Indien 123muurprint aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3) 123muurprint is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4) Indien 123muurprint aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5) Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van 123muurprint vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1) De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer 123muurprint toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2) Is de nakoming van de verplichtingen door 123muurprint niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat 123muurprint in verzuim is.

3) 123muurprint heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien 123muurprint kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1) In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van 123muurprint in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan 123muurprint kan worden toegerekend in een van de wil van 123muurprint onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van 123muurprint kan worden verlangd.

2) Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3) Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor 123muurprint 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat 123muurprint er weer aan kan voldoen.

4) Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5) 123muurprint is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1) 123muurprint is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2) Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3) Grote inhoudelijke wijzigingen zal 123muurprint zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4) Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1) Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van 123muurprint.

2) Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1) Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2) Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat 123muurprint bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1) Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2) De Nederlandse rechter in het arrondissement waar 123muurprint is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 18 oktober 2023.